LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

FlashBack 6 Recorder

 

 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

 

 

Lees deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst") zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt, FlashBack (de "Software") downloadt of gebruikt.

 

 

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, FlashBack te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de "Akkoord"-knop en download of gebruik FlashBack niet.

 

1. DEFINITIES

1.1 Software - FlashBack .
1.2 U/Gebruiker - de eindgebruiker van FlashBack .
1.3 Overeenkomst - deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA)
1.4 Blueberry Software Ltd. Partners - bedrijven die door Blueberry Software Ltd. gemachtigd zijn om haar producten of diensten te verkopen.
1.5 Auteursrechthouder - Blueberry Software Ltd.

 

2. SOFTWARELICENTIE, -GEBRUIK EN -DISTRIBUTIE

 

2.1 VERGUNNING

Deze software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Blueberry Sofrtware Ltd. verleent u een beperkte niet-exclusieve licentie ("Licentie") om de Software te installeren en te gebruiken zolang u zich houdt aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Toekomstige Software-updates kunnen een bijgewerkte Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker bevatten. Lees deze zorgvuldig door voordat u Software-updates installeert.

 

2.2 OVERDRACHT

U mag de Software niet verkopen, verhuren, leasen of in sublicentie geven aan een andere partij. Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.

Alleen Blueberry Software Ltd. Partners zijn gemachtigd om Softwarelicenties door te verkopen.

 

2.3 DISTRIBUTIE

Het installatiepakket van de Software mag vrij verspreid worden, met de hieronder vermelde uitzonderingen, op voorwaarde dat het distributiepakket niet gewijzigd wordt. Geen enkele persoon of onderneming mag een vergoeding vragen voor de distributie van de Software zonder schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. De Software mag niet worden gebundeld of gedistribueerd met een ander pakket zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Alle video-opnames, audio-opnames en screenshots die met de Software zijn opgenomen, mogen vrij worden gebruikt en verspreid, op voorwaarde dat u ervoor zorgt dat ze voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot, uw lokale auteursrechtwetgeving).

 

2.4 BEËINDIGING

Uw licentierechten op de Software onder deze Overeenkomst worden automatisch beëindigd zonder enige kennisgeving van Blueberry Software Ltd. indien u zich niet houdt aan enige voorwaarde(n) of bepaling(en) van deze Overeenkomst. Na de beëindiging van deze Licentie, moet u het gebruik van de Software staken en zal er geen terugbetaling beschikbaar zijn.

 

2.5 TOESTEMMING OM GEBRUIKSGEGEVENS TE VERZAMELEN, UW INTERNETVERBINDING TE GEBRUIKEN

FlashBack verzamelt standaard anonieme technische informatie over uw gebruik van de toepassing om een optimale klantondersteuningservaring te bieden en om de functionaliteit en bruikbaarheid van de Software te verbeteren. Als u er niet mee instemt dat Blueberry Software deze informatie verzamelt, gebruik dan de 'Privacy' opties in FlashBack om het verzamelen van gebruiksgegevens uit te schakelen.

U gaat ermee akkoord dat FlashBack een internetverbinding kan gebruiken om de Software volledig te laten functioneren, inclusief maar niet beperkt tot: het valideren van uw licentie en het controleren op Software-updates.

 

2.6 EIGENDOM

Alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendommen op de Software zijn exclusief eigendom van of in licentie gegeven door Blueberry Software Ltd.. Deze Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan Blueberry Software Ltd..

 

2.7 BEPERKINGEN

U mag het gelicentieerde programma, of een subset van het gelicentieerde programma, niet gebruiken, kopiëren, publiceren, delen, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, anderszins onderwerpen aan reverse engineering of overdragen, tenzij zoals bepaald in deze overeenkomst. Elk dergelijk ongeoorloofd gebruik zal resulteren in de onmiddellijke en automatische beëindiging van deze licentie en kan leiden tot strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke vervolging.

U zult niet proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot een deel of functie van FlashBack , of andere systemen of netwerken waartoe FlashBack toegang heeft, of tot een server van Blueberry Software Ltd., door hacking, "mining" van wachtwoorden, of op enige andere onwettige wijze.

U zult de kwetsbaarheid van een server van Blueberry Software Ltd. niet peilen, scannen of testen, noch de veiligheids- of authenticatiemaatregelen op een server van Blueberry Software Ltd. of een netwerk dat met deze servers is verbonden, schenden.

U zult geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de systemen of netwerken van Blueberry Software Limited, of systemen of netwerken die verbonden zijn met de systemen of netwerken van Blueberry Software Limited.

U mag geen apparaten, software of routines gebruiken om de juiste werking van FlashBack of het gebruik van FlashBack door een andere persoon te verstoren of trachten te verstoren.

U zult FlashBack niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze Overeenkomst.

Blueberry Software Limited behoudt zich het recht voor om elke activiteit die hierboven wordt beschreven te verbieden en de accounts van gebruikers die zich met dergelijke activiteiten bezighouden uit te schakelen.

 

2.8 BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK OP MEERDERE COMPUTERS

Wanneer de Software zonder betaling wordt gebruikt, stelt Blueberry Software Ltd. geen beperkingen aan het aantal PC's waarop u de software mag installeren.

Als u een licentie hebt gekocht, dan mag deze licentie alleen worden gebruikt op het aantal pc's dat is gekocht.

 

2.9 COMMERCIEEL GEBRUIK

Voor commercieel gebruik van de Software is de aankoop van een licentie vereist.

Wanneer de software zonder betaling wordt gebruikt, mag de software alleen worden gebruikt om de software te bekijken, te demonstreren en te evalueren en mogen video's die door de software zijn geproduceerd niet worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

Bedrijven en commerciële/profit organisaties zijn verplicht om een licentie aan te schaffen. Particulieren die de Software gebruiken in projecten die inkomsten genereren zijn verplicht een licentie aan te schaffen.

 

3 FACTURERING EN TERUGBETALINGEN

Hoewel de Software zonder betaling kan worden gebruikt, zijn er optionele Pro -licenties verkrijgbaar bij Blueberry Software Ltd die toegang geven tot extra functies en de beperkingen op die functies opheffen die zonder betaling kunnen worden gebruikt.

Vergoedingen en kosten kunnen binnen 30 dagen na de aankoopdatum worden terugbetaald. Op een latere datum dan 30 dagen na de aankoopdatum worden alle kosten en vergoedingen niet terugbetaald.

 

4 GARANTIES EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

U erkent en gaat ermee akkoord dat het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van de Software bij de gebruiker blijft.

 

4.1 BEPERKTE GARANTIE

DE SOFTWARE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE SOFTWARETOEPASSING EN DOCUMENTATIE(S)) WORDT GELEVERD "ZOALS DEZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPRESS OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL. BLUEBERRY SOFTWARE LTD. GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN. UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN IS VOOR UW EIGEN RISICO.

 

4.2 BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

NOCH BLUEBERRY SOFTWARE LTD. NOCH HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT DE SOFTWARE OF ENIG GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, WINSTDERVING, WERKONDERBREKING, COMPUTERSTORINGEN OF -STORINGEN, OF ENIGE EN ALLE ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN.

NOCH BLUEBERRY SOFTWARE LTD. NOCH HAAR LICENTIEGEVERS ZIJN OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR BIJKOMENDE KOSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, BIJKOMENDE KOSTEN VAN MOBIELE/TELECOMMUNICATIE-EXPLOITANTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE DIENSTEN OF ENIG GEBRUIK VAN DE DIENSTEN.

 

NOCH BLUEBERRY SOFTWARE LTD. NOCH HAAR LICENTIEGEVERS KUNNEN OP ENIGERLEI WIJZE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE OF VERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR EEN DERDE PERSOON OF ORGANISATIE.

 

5 TOEPASSELIJK RECHT EN ALGEMENE BEPALINGEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Engeland en Wales. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een licentie-addendum dat bij deze licentie kan worden gevoegd of eraan kan worden toegevoegd.

 

Indien u vragen heeft over deze Overeenkomst, of indien u om welke reden dan ook contact wenst op te nemen met Blueberry , kunt u schrijven naar: Blueberry Software Ltd, Unit T1, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Verenigd Koninkrijk.