LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN GARANTIECLAUSULE

Dit is een juridisch bindend contract tussen u, de eindgebruiker, en Blueberry Software Ltd.

BLUEBERRY SOFTWARE LTD (Blueberry" " of "LICENSOR") LICENST DE GEBRUIKEREN SOFTWARE AAN U ("GEBRUIKER" of "LICENSEE") ALLEEN OP DE VOORWAARDEN DAT U ALLE VOORWAARDEN TOEGEKOMT die in deze LICENTIE-OVEREENKOMST zijn vastgelegd. LEES DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PAKKET OPENT OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, AANGEZIEN HET OPENEN VAN HET PAKKET OF HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE
AANGEEFT DAT U ERMEE INSTEMT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DAN BLUEBERRY BENT U NIET BEREID OM DE SOFTWARE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN, IN WELK GEVAL U HET VOLLEDIGE PRODUCT MOET RETOURNEREN AAN DE LICENTIEGEVER OF DE DEALER VAN WIE HET IS AANGESCHAFT.

De software mag vrijelijk worden verspreid onder de voorwaarden van deze overeenkomst
.
Het mag niet in een andere vorm worden gedistribueerd. U mag geen donaties of betaling vragen voor kopieën van de software die u verspreidt.

LICENTIE EN GARANTIE:
De software die bij deze licentie wordt geleverd is het eigendom van Blueberry of de licentiegevers, en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Hoewel Blueberry u te allen tijde eigenaar bent van de Software, heeft u bepaalde rechten om de Software te gebruiken na aanvaarding van deze licentie. Behoudens eventuele wijzigingen door een addendum dat bij deze licentie kan worden gevoegd of eraan kan worden toegevoegd, zijn uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van deze Software als volgt:

Je mag:

1. 1. Installeer en draai de Software gratis op een onbeperkt aantal PC's.

Dat mag je niet:

1. 1. De Software of de documentatie ervan huren, leasen, distribueren, in licentie geven of op andere wijze overdragen aan een andere partij. 2. De licentiehouder mag een redelijk aantal reservekopieën maken, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden. De Software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en ander eigendomsmateriaal. Als de Licentiehouder het recht heeft om de Software voor meerdere gebruikers te dupliceren, dan moet de Licentiehouder de auteursrechtvermeldingen en andere eigendomslegendes die op de originele kopie van de Software stonden, op al deze kopieën van de Software reproduceren; of

2. 2. Decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode van de Software te achterhalen of de Software op een andere manier te herleiden tot een door mensen waarneembare vorm, of de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te netwerken of afgeleide werken te maken op basis van de Software of de documentatie, noch enige andere partij toestaan om dit te doen.

3. 3. Niettegenstaande alles wat hierin is opgenomen, gaat de Licentiehouder ermee akkoord dat, indien de Software rechtmatig is verworven buiten de Verenigde Staten binnen een rechtsgebied dat lid is van de Europese Unie dat onderworpen is aan de EEG-Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, hij binnen dat rechtsgebied niet zal proberen de Software te reverse-engineeren of te decompileren in een andere computertaal, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in de EEG-Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, en hij zal niet toestaan dat een partij namens de Licentiehouder probeert de Software te reverse-engineeren of te decompileren in een andere computertaal. Alle informatie die wordt verkregen tijdens dergelijke wettige reverse-engineering en/of decompilatieactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, logica, algoritmen en processen van de Software, zal worden beschouwd als de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie van Blueberry of de Licentiegevers.

Bèta Software
Pre-Release software die aan u wordt geleverd voor testdoeleinden, ongeacht hoe gelabeld, is standaard 'Bèta Software'. Uw bezit en gebruik van bèta-software wordt beheerst door de voorwaarden die in dit hoofdstuk worden uiteengezet.

Verlening van de licentie
Blueberry verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om een kopie van de bèta-software te installeren en te gebruiken op één (1) computer die bij u in gebruik is, uitsluitend voor uw interne testen, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden. Alle andere rechten zijn voorbehouden aan Blueberry... U mag de Bèta Software niet demonstreren of tonen aan derden zonder Blueberry's schriftelijke toestemming. U mag de bèta-software niet gebruiken in een live-omgeving waar men erop kan vertrouwen dat deze op dezelfde manier werkt als een commercieel uitgebracht product of met gegevens waarvan onvoldoende back-up is gemaakt. U mag de bèta-software niet gebruiken voor benchmarking- of prestatietests. Deze licentie kan op Blueberry elk moment worden beëindigd na kennisgeving aan u en zal in elk geval automatisch worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving, bij het uitbrengen van een commerciële versie van de Bèta Software. Bij beëindiging van deze overeenkomst zult U het gebruik van de Bèta Software staken en, op verzoek, zult U Blueberryonmiddellijk alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Bèta Software en gerelateerde materialen die door Blueberry.

Feedback
U zult redelijke feedback geven Blueberry over de prestaties van de bèta-software, inclusief maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en testresultaten. U zult alle geleverde documentatie beoordelen en becommentariëren. Alle bugrapporten, testresultaten en andere door u gemaakte feedback zullen het eigendom zijn van Blueberry en kunnen worden gebruikt Blueberry voor elk doel dat het nodig acht. Vanwege de aard van het ontwikkelingswerk Blueberry is het niet zeker of fouten of discrepanties in de bèta-software kunnen worden gecorrigeerd.

Ondersteuning
Blueberry is niet verplicht om technische of andere ondersteuning te bieden voor de bèta-software. Het is echter mogelijk dat beperkte technische ondersteuning ('Ondersteuningsdiensten'), indien vermeld in de materialen die u door Blueberry, beschikbaar worden gesteld, beschikbaar is. Het gebruik van dergelijke Ondersteuningsdiensten is onderworpen aan het Blueberry beleid en de programma's die worden beschreven in de 'online' documentatie of in andere Blueberry-verstrekte materialen. Elke aanvullende softwarecode die aan u wordt verstrekt als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten wordt beschouwd als onderdeel van de Bèta Software en is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. Blueberry Blueberry Ondersteuningsdiensten zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen buiten het Verenigd Koninkrijk en zullen worden stopgezet na het uitbrengen van een commerciële versie van de Bèta Software.

Onderhoud

Blueberry is niet verplicht om onderhoud, technische ondersteuning of updates voor de bèta-software te leveren. Blueberry is niet verplicht om een commerciële versie van de bèta-software uit te brengen of om u een kopie te leveren van een eventuele commerciële versie.

Gegevensbescherming

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de Software niet wordt gebruikt op een manier die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan vormen.

Technische ondersteuning

Blueberry biedt gratis online ondersteuning via ons webforum aan gebruikers van de Software.

Blueberry voorziet in Premium-ondersteuning tegen een extra vergoeding, die jaarlijks moet worden betaald. Premium-ondersteuning omvat prioritaire e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning. Klanten met een sitelicentie moeten gebruikers aanwijzen als contactpunt voor het Blueberry supportteam.

Exportwettelijke garanties

De Licentiehouder gaat ermee akkoord en verklaart dat noch de Software, noch enige andere technische gegevens ontvangen van Blueberry, zullen worden geëxporteerd buiten de Verenigde Staten, behalve zoals toegestaan en zoals toegestaan door de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. Als de Software rechtmatig is verkregen door de Licentiehouder buiten de Verenigde Staten, gaat de Licentiehouder ermee akkoord dat de Licentiehouder de Software, noch enige andere technische gegevens ontvangen van Blueberry, noch het directe product daarvan, opnieuw zal exporteren, behalve zoals toegestaan door de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waarin de Licentiehouder de Software heeft verkregen. De Software mag niet worden geëxporteerd naar een van de volgende partijen: Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië.

Beëindiging

Deze licentie is van kracht tot aan de beëindiging ervan. De licentiehouder kan deze licentie te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de software en de bijbehorende documentatie te vernietigen. Deze licentie wordt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd Blueberry indien de licentiehouder zich niet houdt aan enige bepaling van deze licentie. Bij beëindiging moet de Licentiehouder alle kopieën van de Software en de bijbehorende documentatie vernietigen en het verdere gebruik van de Software staken en stopzetten.

Beperkte garantie

Blueberry garandeert dat de media waarop de Software wordt verspreid vrij zijn van defecten en dat de Software gedurende een periode van dertig (30) dagen na de installatie substantieel zal presteren zoals beschreven in de documentatie, Uw enige remedie in het geval van een inbreuk op deze garantie is datBlueberry , naar eigen keuze, de defecte media die Blueberry binnen de garantieperiode Blueberry worden geretourneerd, worden vervangen, en garandeert niet dat de Software aan uw eisen zal voldoen of dat de werking van de Software ononderbroken zal zijn of dat de Software vrij van fouten zal zijn.

DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, AL EXPRESS DAN NIET IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

Afwijzing van schade

ONGEACHT OF EEN IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN RECHTSMIDDEL HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN NIET BEREIKT, ZAL BLUEBERRY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST OF VERLOREN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BLUEBERRY U OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET GEVAL VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE ZAL BLUEBERRY'S AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER BEDRAGEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE. IN GEVAL VAN DIRECTE SCHADE ZAL BLUEBERRY'S AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER BEDRAGEN DAN TWEE (2) KEER DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE.

SOMMIGE STATEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL BLUEBERRYDE AANSPRAKELIJKHEID MEER DAN TWEE (2) KEER DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE BEDRAGEN.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen zijn van toepassing, ongeacht of u de Software accepteert.

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

DISTRIBUTIE AAN DE AMERIKAANSE OVERHEID. Deze software is commerciële software die uitsluitend voor privédoeleinden is ontwikkeld. Gebruik, duplicatie of openbaarmaking door civiele instanties van de Amerikaanse overheid dient in overeenstemming te zijn met subparagrafen (c)(1) en (2) van de clausule inzake commerciële computersoftware met beperkte rechten op 48 CFR 52.227-19. Het gebruik, de vermenigvuldiging of de openbaarmaking door het ministerie van Defensie is uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden van deze softwarelicentieovereenkomst overeenkomstig DFARS 227.7202. Aannemer/fabrikant van
de software is Blueberry Software Ltd, Unit T1, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Verenigd Koninkrijk.

Algemeen

Deze overeenkomst wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Engeland en Wales. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een licentie addendum dat kan vergezellen of worden toegevoegd aan deze licentie. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze overeenkomst, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemenBlueberry , schrijf dan naar: Blueberry Software Ltd, Unit T1, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Verenigd Koninkrijk.

Gebruik van de YouTube-Client API

FlashBack maakt gebruik van de YouTube-Client API om gebruikers in staat te stellen hun video's te uploaden naar YouTube.

Video's die worden geüpload naar YouTube zijn onderworpen aan de servicevoorwaarden en het privacybeleid van YouTube, die hier
kunnen worden bekeken: https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy.

——————————————————-
About The Cisco-Provided Binary of OpenH264 Video Codec
——————————————————-

Cisco levert dit programma onder de voorwaarden van de BSD-licentie.

Bovendien wordt deze binaire optie gelicentieerd onder Cisco's AVC/H.264 Patent Portfolio License van MPEG LA, zonder kosten voor u, mits wordt voldaan aan de vereisten en voorwaarden die hieronder in de AVC/H.264 Patent Portfolio secties worden vermeld.

Zoals bij alle AVC/H.264 codecs kunt u ook uw eigen patentlicentie krijgen van MPEG LA of van de individuele patenthouders, of op eigen risico handelen. Uw rechten van Cisco onder de BSD-licentie worden door deze keuze niet beïnvloed.

Voor meer informatie over de OpenH264 binaire licentie, zie de OpenH264 FAQ op http://www.openh264.org/faq.html#binary.

Een overeenkomstige broncode voor dit binaire programma is beschikbaar onder dezelfde BSD-voorwaarden, die te vinden zijn op http://www.openh264.org.

----
BSD-licentie
----

Copyright © 2014 Cisco Systems, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herverdeling en gebruik in bron- en binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. 1. Herverdeling van de broncode moet de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer behouden.

2. 2. Herverdeling in binaire vorm moet de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd, reproduceren.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS "AS IS" EN ALLE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

---------------
AVC/H.264 Patent Portfolio License Notice
-------------------------------------------

De binaire vorm van deze Software wordt door Cisco gedistribueerd onder de AVC/H.264 Patent Portfolio License van MPEG LA en is onderworpen aan de volgende vereisten, die al dan niet van toepassing zijn op uw gebruik van deze software:

DIT PRODUCT IS LICENTIEVERLICHT IN DE PORTFOLIO LICENTIE VAN HET PERSONEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF ANDERE GEBRUIKEN IN WAARVAN HET GEBRUIK NIET OPNAMEWERKT AAN i) ENCODEVIDEO IN HET COMPLIANCEZOEK DE AVC STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) DECODE AVC VIDEO DAT WAS GESLOTEN DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF WAS GESLOTEN DOOR EEN VIDEO VIDEO BELICHTINGEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE .

Daarom wordt u erop gewezen dat aanbieders van inhoud en omroepen die AVC/H.264 in hun dienst gebruiken, mogelijk een afzonderlijke gebruikslicentie van MPEG LA moeten verkrijgen, die in de samenvatting van AVC/H.264 LICENSE TERMS van MPEG LA wordt aangeduid als "(b) sublicenties" en die te vinden is op http://www.openh264.org/mpegla.

----------------
AVC/H.264 Octrooilicentievoorwaarden
----------------------------------

Bovendien wordt de door Cisco geleverde binaire versie van deze Software alleen onder Cisco's licentie van MPEG LA gelicentieerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. 1. De door Cisco geleverde binary wordt afzonderlijk gedownload naar het apparaat van een eindgebruiker en is niet geïntegreerd in of gecombineerd met software van derden voordat het naar het apparaat van de eindgebruiker wordt gedownload;

2. 2. De eindgebruiker moet de mogelijkheid hebben om het gebruik van de door Cisco geleverde binaire bestanden te controleren (bijvoorbeeld in te schakelen, uit te schakelen of opnieuw in te schakelen);

3. 3. Software van derden, op de locatie waar eindgebruikers het gebruik van de door Cisco geleverde binary kunnen controleren, moet de volgende tekst weergeven:

"OpenH264 Videocodec geleverd door Cisco Systems, Inc."

4. 4. Alle software van derden die gebruik maakt van de door Cisco geleverde binaire bestanden, moet alle bovenstaande tekst, evenals deze laatste voorwaarde, reproduceren in de EULA en/of op een andere locatie waar de licentie-informatie aan de eindgebruiker moet worden gepresenteerd.

FlashBack
Maak eenvoudig tutorials en filmpjes met FlashBack
Meer informatie over