LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

FlashBack  6 Inspelare

 

 

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

 

 

Läs detta licensavtal för slutanvändare ("Avtalet") noggrant innan du klickar på knappen "Jag godkänner", laddar ned eller använder FlashBack  ("Programvaran").

 

 

Genom att klicka på knappen "Jag godkänner", ladda ner eller använda FlashBack  samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal.

Om du inte godkänner villkoren i detta avtal, klicka inte på knappen "Jag godkänner" och ladda inte ner eller använda FlashBack  .

 

1. DEFINITIONER

1.1 Programvara - FlashBack  .
1.2 Du/Användaren – slutanvändaren av FlashBack  .
1.3 Avtal – detta licensavtal för slutanvändare (EULA)
1.4 Blueberry Software Ltd. Partners – företag auktoriserade av Blueberry Software Ltd. för att sälja sina produkter eller tjänster.
1.5 Upphovsrättsinnehavare - Blueberry Programvara Ltd.

 

2. PROGRAMVARULICENS, ANVÄNDNING OCH DISTRIBUTION

 

2.1 LICENS

Denna programvara är licensierad inte såld. Blueberry Sofrtware Ltd. ger dig en begränsad icke-exklusiv licens ("Licens") för att installera och använda Programvaran så länge du följer villkoren i detta avtal. Eventuella framtida programuppdateringar kan innehålla uppdaterat licensavtal för slutanvändare. Läs den noggrant innan du installerar programuppdateringar.

 

2.2 ÖVERFÖRING

Du får inte sälja, hyra ut, leasa eller underlicensiera Programvaran till en annan part. Denna licens är icke-exklusiv och kan inte överlåtas.

Bara Blueberry Software Ltd. Partners har behörighet att sälja programvarulicenser vidare.

 

2.3 FÖRDELNING

Programvaruinstallationspaketet kan distribueras fritt, med undantag som anges nedan, förutsatt att distributionspaketet inte ändras. Ingen person eller företag får ta ut någon avgift för distributionen av Programvaran utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Programvaran får inte paketeras eller distribueras med något annat paket utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Alla videoinspelningar, ljudinspelningar och skärmdumpar som spelats in med Programvaran kan användas fritt och distribueras förutsatt att du säkerställer att de följer gällande lokala lagar (inklusive, men inte begränsat till, din lokala upphovsrättslag).

 

2.4 UPPSÄGNING

Dina licensrättigheter till Programvaran enligt detta avtal upphör automatiskt utan föregående meddelande från Blueberry Software Ltd. om du inte uppfyller några villkor eller villkor i detta avtal. Efter uppsägningen av denna licens måste du upphöra att använda Programvaran och ingen återbetalning kommer att vara tillgänglig.

 

2.5 SAMTYCKE TILL ATT SAMLA IN ANVÄNDNINGSDATA, ANVÄNDA DIN INTERNETANSLUTNING

FlashBack  samlar som standard in anonym teknisk information om din användning av programmet för att ge en optimal kundsupportupplevelse och för att förbättra programvarans funktionalitet och användbarhet. Om du inte går med på att Blueberry programvarans insamling av denna information, använd alternativen "Sekretess" i FlashBack  för att inaktivera insamling av användningsdata.

Du samtycker till att FlashBack  kan använda en internetanslutning för att tillhandahålla fullständig programvarufunktionalitet, inklusive men inte begränsat till: validera din licens och söka efter programvaruuppdateringar.

 

2.6 ÄGANDE

Alla upphovsrätter och alla andra immateriella egenskaper till Programvaran ägs eller licensieras uteslutande av Blueberry Programvara Ltd.. Denna programvara är licensierad inte såld. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är reserverade av Blueberry Programvara Ltd.

 

2.7 BEGRÄNSNINGAR

Du får inte använda, kopiera, publicera, dela, emulera, klona, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, demontera, på annat sätt bakåtkompilera eller överföra det licensierade programmet eller någon delmängd av det licensierade programmet, förutom vad som föreskrivs i detta avtal. Sådan obehörig användning ska leda till omedelbar och automatisk uppsägning av denna licens och kan leda till straffrättsliga och/eller civilrättsliga åtal.

Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion i FlashBack  , eller andra system eller nätverk som nås av FlashBack  eller till någon Blueberry Software Ltd. server, genom hacking, lösenord "mining" eller någon annan illegitim betyder.

Du får inte undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos någon Blueberry Software Ltd. server, eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på någon Blueberry Software Ltd. server eller något nätverk som är anslutet till dessa servrar.

Du får inte vidta några åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen i Blueberry Software Limiteds system eller nätverk, eller system eller nätverk som är anslutna till Blueberry Software Limiteds system eller nätverk.

Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa korrekt FlashBack  , eller med någon annan persons användning av FlashBack  .

Du får inte använda FlashBack  för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal.

Blueberry Software Limited förbehåller sig rätten att hindra alla begränsade aktiviteter som beskrivs ovan och att inaktivera konton för alla användare som deltar i sådana aktiviteter.

 

2.8 BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN PÅ FLERA DATORER

När Programvaran används utan betalning Blueberry Software Ltd. sätter inga gränser för antalet datorer du får installera programvaran på.

Om du har köpt en licens får denna licens endast användas på antalet datorer som har köpts.

 

2.9 KOMMERSIELLT BRUK

För kommersiellt bruk av Programvaran krävs att köpa en licens.

När programvaran används utan betalning får Programvaran endast användas för att granska, demonstrera och utvärdera programvaran och videor som produceras av Programvaran får inte användas för offentliga eller kommersiella ändamål.

Företag och kommersiella/vinstdrivande organisationer är skyldiga att köpa en licens. Personer som använder Programvaran i projekt som genererar intäkter måste köpa en licens.

 

3 FAKTURERING OCH ÅTERBETALNINGAR

Även om Programvaran kan användas utan betalning, kan valfria Pro licenser finns tillgängliga från Blueberry Software Ltd som ger tillgång till ytterligare funktioner och tar bort begränsningar för de funktioner som är tillgängliga för användning utan betalning.

Avgifter och avgifter kan återbetalas inom 30 dagar från inköpsdatumet. Vid ett senare tillfälle än 30 dagar efter inköpsdatum är alla avgifter och avgifter ej återbetalningsbara.

 

4 GARANTIER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Du bekräftar och samtycker till att hela risken som uppstår till följd av programvarans användning eller prestanda förblir hos användaren.

 

4.1 BEGRÄNSAD GARANTI

PROGRAMVARAN (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING PROGRAMVARAN OCH DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS "I SAMMA FORM" UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR KVALITET, PRESTANDA, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. BLUEBERRY SOFTWARE LTD. GER INGEN GARANTI FÖR ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTNA, I RÄTT TID ELLER FELFRIA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER TJÄNSTERNA ÄR PÅ EGEN RISK.

 

4.2 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

INGENDERA BLUEBERRY SOFTWARE LTD. ELLER DESS LICENSGIVARE SKA PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA ELLER / OCH TJÄNSTER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV VINSTER, ARBETSSTOPP, DATORFEL ELLER FELFUNKTION, ELLER ALLA ANDRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER.

INGENDERA BLUEBERRY SOFTWARE LTD. ELLER DESS LICENSGIVARE SKA PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA EXTRA KOSTNADER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EXTRA AVGIFTER FRÅN MOBIL- OCH TELEKOMMUNIKATIONSOPERATÖRER SOM HÄRRÖR FRÅN TJÄNSTERNA ELLER NÅGON ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

 

INGENDERA BLUEBERRY SOFTWARE LTD. ELLER DESS LICENSGIVARE ÄR PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV NÅGON TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

 

5 REGLERANDE LAGAR OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med englands och Wales lagar. Detta avtal får endast ändras av ett licenstillägg som kan åtfölja eller läggas till i denna licens.

 

Om du har några frågor om detta avtal, eller om du vill kontakta Blueberry av någon anledning, skriv till: Blueberry Software Ltd, Unit T1, The Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Storbritannien.