LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OCH GARANTIFRISKRIVNING

Detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, slutanvändaren och Blueberry Software Ltd.

BLUEBERRY SOFTWARE LTD (" Blueberry " eller "LICENSOR") LICENSIERAR DEN MEDFÖLJANDE PROGRAMVARAN TILL DIG ("ANVÄNDARE" ELLER "LICENSTAGARE") ENDAST PÅ VILLKOR ATT DU ACCEPTERAR ALLA VILLKOR I DETTA LICENSAVTAL. LÄS VILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ÖPPNAR PAKETET ELLER INSTALLERAR PROGRAMVARAN, EFTERSOM DU ÖPPNAR PAKETET ELLER INSTALLERAR PROGRAMVARAN
ANGE DITT AVSENT FÖR DEM. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU BLUEBERRY ÄR INTE VILLIG ATT LICENSIERA PROGRAMVARAN TILL DIG, I VILKET FALL DU BÖR RETURNERA HELA PRODUKTEN TILL LICENSGIVAREN ELLER ÅTERFÖRSÄLJAREN FRÅN VILKEN DEN FÖRVÄRVADES.

Distribution
Programvaran kan distribueras fritt enligt villkoren i detta avtal. Det får inte distribueras i någon annan form. Du får inte begära donationer eller betalning för kopior av programvaran som du distribuerar.

LICENS OCH GARANTI:
Programvaran som medföljer denna licens tillhör Blueberry eller dess licensgivare, och skyddas av upphovsrätt och annan immaterialrätt. Även Blueberry alltid äger programvaran, har du vissa rättigheter att använda Programvaran efter att du har godkänt denna licens. Med undantag för vad som kan ändras genom ett tillägg som kan åtfölja eller läggas till denna licens, dina rättigheter och skyldigheter med avseende på användningen av denna programvara är följande:

Du kan:

1. Installera och kör programvaran på ett obegränsat antal datorer, utan kostnad.

Du får inte:

1. Hyr ut, leasa, distribuera, licensiera eller på annat sätt överföra Programvaran eller dess dokumentation till någon annan part. Licenstagaren får endast göra ett rimligt antal avstämda kopior för arkivering. Programvaran innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter och annat eget material. Om licenstagaren har rätt att duplicera programvaran för flera användare måste Licenstagaren reproducera upphovsrättsmeddelandena och alla andra proprietära förklaringar som fanns på originalkopian av programvaran på alla sådana kopior av programvaran; Eller

2. Dekompilera, bakåtkompilera, demontera, göra alla försök att upptäcka programvarans källkod eller på annat sätt minska programvaran till en mänsklig begriplig form, eller att ändra, nätverka eller skapa härledda verk baserade på Programvaran eller dokumentationen helt eller delvis, och inte heller tillåta någon annan part att göra det.

3. Utan hinder av vad som sägs häri, om programvaran lagligen förvärvas utanför Förenta staterna inom en jurisdiktion som är medlem i Europeiska unionen som omfattas av EEG-rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj, 1991, licenstagaren samtycker till att inom denna jurisdiktion skall den inte, och skall inte tillåta någon part på licenstagarens vägnar att försöka bakåtkompilera eller dekompilera programvaran till ett annat datorspråk, med undantag för vad som uttryckligen och specifikt anges i EEG rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991. All information som erhållits under sådan laglig bakåtkompilering och/eller dekompilering, inklusive men inte begränsat till, organisationen, logiken, algoritmerna och processerna i programvaran, ska anses vara den konfidentiella och äganderättsskyddade informationen i Blueberry eller dess licensgivare.

Beta-programvara
Förutsättningsprogram som du får för testning, oavsett hur märkt den är, som standard "Beta-programvara". Din innehav och användning av betaprogramvara kommer att regleras av villkoren i detta avsnitt

Beviljande av licens
Blueberry ger dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att installera och använda kopia av betaprogramvaran på en (1) dator som är bosatt i dina lokaler, endast för din interna testning på de villkor som anges nedan. Alla andra rättigheter är förbehållna Blueberry . Du får inte demonstrera eller visa betaprogramvaran för tredje part utan Blueberry 's skriftliga tillstånd. Du får inte använda betaprogramvaran i en levande driftsmiljö där den kan åberopas för att utföra på samma sätt som en kommersiellt utgiven produkt eller med data som inte har säkerhetskopierats tillräckligt. Du får inte använda betaprogramvaran för benchmark- eller prestandatestning. Denna licens kan sägas upp av Blueberry när som helst efter meddelande till dig och under alla omständigheter automatiskt kommer att avsluta, utan förvarning, när en kommersiell version av betaprogramvaran släpps. När detta avtal sägs upp ska du upphöra med användningen av betaprogramvaran och ska på begäran omedelbart återvända till Blueberry , eller intyga destruktion av, alla fullständiga eller partiella kopior av betaprogramvaran och relaterat material som tillhandahålls av Blueberry .

Feedback
Du kommer att tillhandahålla Blueberry med rimlig feedback om betaprogramvarans prestanda, inklusive men inte begränsat till användbarhet, felrapporter och testresultat. Du kommer att granska och kommentera all dokumentation som tillhandahålls. Alla felrapporter, testresultat och annan feedback från dig kommer att tillhöra Blueberry och kan användas av Blueberry för något ändamål den finner lämpligt. På grund av utvecklingsarbetets karaktär Blueberry är inte säker på om fel eller avvikelser i betaprogramvaran kan korrigeras.

Stöd
Blueberry är inte skyldig att tillhandahålla teknisk eller annan support för betaprogramvaran. Begränsad teknisk support ("Supporttjänster"), om det anges i det material som du tillhandahåller av Blueberry , kan vara tillgängliga. Användning av sådana supporttjänster regleras av Blueberry policyer och program som beskrivs i "online"-dokumentation eller i andra Blueberry -medföljande material. Eventuell kompletterande programvarukod som tillhandahålls dig som en del av supporttjänsterna ska betraktas som en del av betaprogramvaran och omfattas av villkoren i detta avtal. Blueberry kan använda teknisk information som du lämnar till Blueberry För Blueberry produktsupport, utveckling och andra affärsändamål. Blueberry kommer inte att använda sådan teknisk information i en form som identifierar dig personligen. Supporttjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder utanför Storbritannien och kommer att upphöra när en kommersiell version av betaprogramvaran har släppts.

Underhåll

Blueberry är inte skyldig att tillhandahålla underhåll, teknisk support eller uppdateringar för betaprogramvaran. Blueberry är inte skyldig att släppa en kommersiell version av betaprogramvaran eller att förse dig med en kopia av någon kommersiell version som kan släppas.

Dataskydd

Användaren är ansvarig för att säkerställa att programvaran inte används på ett sätt som kan utgöra ett brott mot den personliga integriteten.

Teknisk support

Blueberry ger gratis online-support via vårt webbforum till användare av programvaran.

Blueberry ger Premium-support mot en extra avgift som betalas årligen. Premiumsupport inkluderar prioriterad e-postsupport och telefonsupport. Webbplatslicenskunder måste nominera användare till kontaktpunkt med Blueberry supportteamet.

Export lag försäkringar

Licenstagaren samtycker till och intygar att varken programvaran eller andra tekniska data som Blueberry , kommer att exporteras utanför USA, med undantag för vad som är tillåtet och som tillåts enligt USA:s lagar och förordningar. Om programvaran har erhållits med rätta av licenstagaren utanför USA samtycker licenstagaren till att licenstagaren inte kommer att återexportera programvaran eller andra tekniska data som tas emot från Blueberry , eller den direkta produkten därav, förutom vad som tillåts enligt usa:s lagar och förordningar och lagar och förordningar i den jurisdiktion där licenstagaren erhöll programvaran. Programvaran får inte exporteras till något av följande: Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

Uppsägning

Denna licens gäller tills den har avslutats. Licenstagaren kan när som helst säga upp denna licens genom att förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation. Denna licens upphör omedelbart utan föregående meddelande från Blueberry om Licenstagaren inte följer någon bestämmelse i denna licens. Vid uppsägning måste licenstagaren förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation och upphöra med och avstå från all vidare användning av programvaran.

Begränsad garanti

Blueberry garanterar att det medium som programvaran distribueras på kommer att vara fritt från defekter, och att Programvaran ska utföra väsentligen enligt beskrivningen i sin dokumentation under en period av trettio (30) dagar från installationen Din enda gottgörelse i händelse av ett brott mot denna garanti kommer att vara att Blueberry kommer, efter eget val, att ersätta alla defekta medier som returneras till Blueberry inom garantiperioden Blueberry garanterar inte att programvaran uppfyller dina krav eller att programvarans funktion kommer att vara oavbruten eller att programvaran kommer att vara felfri.

OVANSTÅENDE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT OM EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INFREMENT. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT.

Ansvarsfriskrivning av skador

OAVSETT OM NÅGON ÅTGÄRD SOM ANGES HÄRI MISSLYCKAS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE, KOMMER I INGET FALL BLUEBERRY VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER ELLER FÖRLORADE DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ÄVEN OM BLUEBERRY HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VID FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, BLUEBERRY "S ANSVAR FÅR INTE ÖVERSTIGA KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN. VID DIREKTA SKADOR, BLUEBERRY "S ANSVAR FÅR INTE ÖVERSTIGA TVÅ (2) GÅNGER KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN.

VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR BLUEBERRY S ANSVAR ÖVERSTIGER TVÅ (2) GÅNGER KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN.

De friskrivningar och begränsningar som anges ovan gäller oavsett om du accepterar programvaran.

Amerikanska regeringen begränsade rättigheter

DISTRIBUTION TILL DEN AMERIKANSKA REGERINGEN. Denna programvara är kommersiell programvara som utvecklats uteslutande på privat bekostnad. Användning, dubbelarbete eller utlämnande av civila myndigheter i den amerikanska regeringen ska ske i enlighet med punkterna c.1 och 2 i klausulen om kommersiella datorprogrambegränsade rättigheter vid 48 CFR 52.227-19. Användning, dubbelarbete eller utlämnande av Försvarsdepartementets byråer omfattas endast av villkoren i detta licensavtal för programvara enligt DFARS 227.7202. Entreprenör/tillverkare av
programvaran är Blueberry Software Ltd, enhet T1, Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Storbritannien.

De allmänna

Detta avtal regleras av, och skall tolkas i enlighet med, lagarna i England och Wales. Detta avtal får endast ändras av ett licenstillägg som kan åtfölja eller läggas till i denna licens. Om du har några frågor om detta avtal, eller om du vill kontakta Blueberry Av någon anledning, skriv till: Blueberry Software Ltd, enhet T1, Arch, 48-52 Floodgate Street, Birmingham B5 5SL, Storbritannien.

Användning av YouTube-klient-API:et

FlashBack  använder YouTube-klient-API:et för att göra det möjligt för användare att ladda upp sina videor på YouTube.

Videor som laddas upp till YouTube omfattas av YouTubes användarvillkor och sekretesspolicy som kan ses här:
https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy

——————————————————-
Om Den Cisco-tillsedd binära openh264 video codec
——————————————————-

Cisco tillhandahåller detta program enligt villkoren i BSD-licensen.

Dessutom är denna binär licens licensierad enligt Ciscos AVC/H.264 Patent Portfolio License från MPEG LA, utan kostnad för dig, förutsatt att de krav och villkor som visas nedan i AVC/H.264 Patent Portfolio sektioner är uppfyllda.

Som med alla AVC/H.264-codec-enheter kan du också få din egen patentlicens från MPEG LA eller från de enskilda patentägarna, eller fortsätta på egen risk. Dina rättigheter från Cisco under BSD-licensen påverkas inte av det här valet.

Mer information om den binära licensieringen OpenH264 finns i vanliga frågor och svar om OpenH264 som finns på http://www.openh264.org/faq.html#binary

En motsvarande källkod till detta binära program är tillgänglig under samma BSD-termer, som finns på http://www.openh264.org

———–
BSD-licens
———–

Upphovsrätt © 2014 Cisco Systems, Inc.

Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binära former, med eller utan modifiering, är tillåtna under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Vidaredistribution av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.

2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I SIN IS" OCH EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRÅNSKRÄCKS. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖREDÖMLIGA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER. FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) MEN SOM ORSAKAS OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, VARE SIG I AVTAL, STRIKT ANSVAR, ELLER SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

—————————————–
AVC/H.264 Licensmeddelande för patentportfölj
—————————————–

Den binära formen av denna programvara distribueras av Cisco under AVC/H.264 Patent Portfolio License från MPEG LA, och omfattas av följande krav, som kan eller inte kan gälla för din användning av denna programvara:

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR PERSONLIGT BRUK AV EN KONSUMENT ELLER ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DÄR DEN INTE FÅR ERSÄTTNING FÖR (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OCH/ELLER (II) AVCODE AVC-VIDEO SOM KODADES AV EN KONSUMENT SOM BEDRIVER PERSONLIG VERKSAMHET OCH/ELLER ERHÖLLS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Observera därför att innehållsleverantörer och programföretag som använder AVC/H.264 i sin tjänst kan behöva erhålla en separat användningslicens från MPEG LA, kallad "b) underlicenser" i SAMMANFATTNINGEN AV AVC/H.264 LICENSVILLKOR från MPEG LA som finns på http://www.openh264.org/mpegla

———————————————
VILLKOR FÖR licens för AVC/H.264 Patentportfölj
———————————————

Dessutom licensieras den överlåtna överlåtelsebinären för denna programvara cisco licens enligt Ciscos licens från MPEG LA endast om följande villkor är uppfyllda:

1. Den cisco-medföljande binärfilen laddas ned separat till en slutanvändares enhet och inte integreras i eller kombineras med programvara från tredje part innan den laddas ned till slutanvändarens enhet.

2. Slutanvändaren måste ha möjlighet att kontrollera (t.ex. för att möjliggöra, inaktivera eller återaktivera) användningen av den cisco-tillhandahållna binära;

3. Programvara från tredje part, på den plats där slutanvändare kan styra användningen av den binära Cisco-medföljande, måste visa följande text:

"OpenH264 Video Codec tillhandahålls av Cisco Systems, Inc."

4. All programvara från tredje part som använder sig av den cisco-tillhandahållna binärfilen måste återge all ovanstående text, liksom detta sista villkor, i licensavtalet och/eller på en annan plats där licensinformation ska presenteras för slutanvändaren.

FlashBack
Gör enkelt tutorials och filmer med FlashBack
Läs mer