LICENSAVTAL - FLASHBACK  EXPRESS

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE OCH GARANTIFRISKRIVNING

Detta är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, slutanvändaren och Blueberry Software Ltd.

BLUEBERRY SOFTWARE LTD (" Blueberry " eller "LICENSGIVARE") LICENSIERAR DEN BIFOGADE PROGRAMVARAN TILL DIG ("ANVÄNDARE" ELLER "LICENSTAGARE") ENDAST PÅ VILLKOR ATT DU ACCEPTERAR ALLA DE VILLKOR SOM INGÅR I DETTA LICENSAVTAL. LÄS VILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ÖPPNAR DETTA PAKET ELLER INSTALLERAR FlashBack  EXPRESS ("PROGRAMVARAN"), SOM ÖPPNAR PAKETET ELLER INSTALLERA PROGRAMVARAN KOMMER ATT ANGE DITT TILL DEM. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, DÅ BLUEBERRY ÄR OVILLIG ATT LICENSIERA PROGRAMVARAN TILL DIG, I VILKET FALL DU INTE SKA INSTALLERA PROGRAMVARAN.

Distribution
Programvaran får distribueras fritt under förutsättning att villkoren i detta avtal. Det får inte distribueras i någon annan form. Du får inte begära donationer eller betalning för kopior av programvaran som du distribuerar.

LICENS

Programvaran som medföljer denna licens tillhör Blueberry eller dess licensgivare, och skyddas av upphovsrätt och annan immaterialrätt. Även Blueberry alltid äger programvaran, har du vissa rättigheter att använda Programvaran efter att du har godkänt denna licens. Med undantag för vad som kan ändras genom ett tillägg som kan åtfölja eller läggas till denna licens, dina rättigheter och skyldigheter med avseende på användningen av denna programvara är följande:

Du kan:

  1. Installera och kör Programvaran på ett obegränsat antal PC,utan kostnad.

Du får inte:

  1. Hyra ut, leasa, distribuera, licensiera eller på annat sätt överföra Programvaran eller dess dokumentation till någon annan part. Licenstagaren får göra ett rimligt antal back-up kopior endast för arkivändamål. Programvaran innehåller upphovsrättsskyddat material, affärshemligheter och annat äganderättsligt material. Om Licenstagaren har rätt att dubblera Programvaran för flera Användare, då Måste Licenstagaren på alla sådana kopior av Programvaran återge upphovsrättsmeddelandena och alla andra proprietära legender som fanns på originalkopian av Programvaran; Eller
  2. Dekompilera, reverse engineer, disassemble, göra alla försök att upptäcka källkoden för Programvaran eller på annat sätt minska Programvaran till en mänsklig uppfattas form, eller att ändra, nätverk, eller skapa härledda verk baserat på Programvaran eller dokumentationen helt eller delvis, inte heller tillåta någon annan part att göra det.
  3. Utan hinder av något häri, om programvaran lagligen förvärvas utanför USA inom en jurisdiktion som är medlem i Europeiska unionen som omfattas av EEG rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj, 1991, Licenstagaren samtycker till att inom denna jurisdiktion den inte skall, och skall inte tillåta någon part på Licenstagarens räkning att försöka reverse engineer eller dekompilera Programvaran till ett annat datorspråk, förutom som uttryckligen och specifikt i EEG rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991. All och all information som erhålls under sådan laglig reverse engineering och/eller dekompileringsverksamhet, inklusive men inte begränsat till, organisationen, logiken, algoritmerna och processerna i Programvaran, ska anses vara konfidentiell och äganderättsskyddad information av Blueberry eller dess Licensgivare.

ANVÄNDNING AV FILMER SOM SKAPATS AV FLASHBACK  EXPRESS

Du har fullständiga rättigheter till de filmer du skapar med FlashBack  Express och tillåts använda dem för kommersiella ändamål.

DATASKYDD

Användaren ansvarar för att se till att FlashBack  Express inte används på ett sätt som kan utgöra ett brott mot den personliga integriteten.

TEKNISK SUPPORT

Blueberry inte är skyldigt att ge tekniskt stöd för användare av FlashBack  Express utöver tillgång till FAQ och artiklar som finns på vår hemsida.

Blueberry ger Premium-stöd till FlashBack  Pro ägare mot en extra avgift, som ska betalas årligen. Premiumsupporten inkluderar prioriterad e-postsupport och telefonsupport. Platslicenskunder måste nominera användare till kontaktpunkt med den Blueberry supportteamet.

Blueberry kan använda teknisk information som du lämnar till Blueberry För Blueberry produktsupport, utveckling och andra affärsändamål. Blueberry kommer inte att använda sådan teknisk information i en form som identifierar dig personligen.

EXPORTLAGSTIFTNINGENS FÖRSÄKRINGAR

Licenstagaren samtycker till och intygar att varken programvaran eller andra tekniska data som Blueberry , kommer att exporteras utanför USA, med undantag för vad som är tillåtet och som tillåts enligt USA:s lagar och förordningar. Om programvaran har erhållits med rätta av licenstagaren utanför USA samtycker licenstagaren till att licenstagaren inte kommer att återexportera programvaran eller andra tekniska data som tas emot från Blueberry , eller den direkta produkten därav, förutom vad som tillåts enligt usa:s lagar och förordningar och lagar och förordningar i den jurisdiktion där licenstagaren erhöll programvaran. Programvaran får inte exporteras till något av följande: Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan eller Syrien.

UPPSÄGNING

Denna licens gäller tills den har avslutats. Licenstagaren kan när som helst säga upp denna licens genom att förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation. Denna licens upphör omedelbart utan föregående meddelande från Blueberry om Licenstagaren inte följer någon bestämmelse i denna licens. Vid uppsägning måste licenstagaren förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation och upphöra med och avstå från all vidare användning av programvaran.

BEGRÄNSAD GARANTI

Blueberry garanterar att det medium som programvaran distribueras på kommer att vara fritt från defekter och att Programvaran ska utföra väsentligen enligt beskrivningen i sin dokumentation under en period av trettio (30) dagar från köpet. Din enda gottgörelse i händelse av brott mot denna garanti kommer att vara att Blueberry kommer, efter eget val, att ersätta alla defekta medier som returneras till Blueberry inom garantiperioden eller återbetala de pengar du betalat för programvaran. Blueberry garanterar inte att programvaran uppfyller dina krav eller att programvarans funktion kommer att vara oavbruten eller att programvaran kommer att vara felfri.

OVANSTÅENDE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, OAVSETT OM EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INFREMENT. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT.

ANSVARSFRISKRIVNING AV SKADOR

OAVSETT OM NÅGON ÅTGÄRD SOM ANGES HÄRI MISSLYCKAS MED SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE, KOMMER I INGET FALL BLUEBERRY VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, INDIREKTA ELLER LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE EVENTUELLA FÖRLORADE VINSTER ELLER FÖRLORADE DATA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ÄVEN OM BLUEBERRY HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VID FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, BLUEBERRY "S ANSVAR FÅR INTE ÖVERSTIGA KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN. VID DIREKTA SKADOR, BLUEBERRY "S ANSVAR FÅR INTE ÖVERSTIGA TVÅ (2) GÅNGER KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN.

VISSA STATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING AV ANSVAR FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTNING KANSKE INTE GÄLLER DIG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR BLUEBERRY S ANSVAR ÖVERSTIGER TVÅ (2) GÅNGER KÖPESKILLINGEN FÖR PROGRAMVARAN.

De friskrivningar och begränsningar som anges ovan gäller oavsett om du accepterar programvaran.

USA: S REGERING BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER

DISTRIBUTION TILL DEN AMERIKANSKA REGERINGEN. Denna programvara är kommersiell programvara utvecklad uteslutande på privat bekostnad. Användning, dubblering eller utlämnande av civila organ i den amerikanska regeringen ska ske i enlighet med punkterna c 1 och 2 i klausulen om begränsade rättigheter för kommersiell datorprogramvara vid 48 CFR 52.227-19. Användning, duplicering eller avslöjande av försvarsdepartementets byråer omfattas endast av villkoren i detta licensavtal för programvara enligt DFARS 227.7202. Entreprenör/tillverkare av
programvaran är Blueberry Software Ltd, 203 Scott House, Custard Factory, Gibb Street, Birmingham, B9 4AA, Storbritannien.

ALLMÄNT

Detta avtal regleras av och ska tolkas i enlighet med englands och Wales lagar. Detta avtal får endast ändras av ett licenstillägg som kan åtfölja eller läggas till i denna licens. Om du har några frågor om detta avtal, eller om du vill kontakta Blueberry av någon anledning, skriv till: Blueberry Software Ltd, 203 Scott House, Custard Factory, Gibb Street, Birmingham, B9 4AA, Storbritannien.

——————————————————-
Om Den Cisco-tillsedd binära openh264 video codec
——————————————————-

Cisco tillhandahåller detta program enligt villkoren i BSD-licensen.

Dessutom är denna binär licens licensierad enligt Ciscos AVC/H.264 Patent Portfolio License från MPEG LA, utan kostnad för dig, förutsatt att de krav och villkor som visas nedan i AVC/H.264 Patent Portfolio sektioner är uppfyllda.

Som med alla AVC/H.264-codec-enheter kan du också få din egen patentlicens från MPEG LA eller från de enskilda patentägarna, eller fortsätta på egen risk. Dina rättigheter från Cisco under BSD-licensen påverkas inte av det här valet.

Mer information om den binära licensieringen OpenH264 finns i vanliga frågor och svar om OpenH264 som finns på http://www.openh264.org/faq.html#binary

En motsvarande källkod till detta binära program är tillgänglig under samma BSD-termer, som finns på http://www.openh264.org

———–
BSD-licens
———–

Upphovsrätt © 2014 Cisco Systems, Inc.

Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binära former, med eller utan modifiering, är tillåtna under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

1. Vidaredistribution av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.

2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH BIDRAGSGIVARNA "I SIN IS" OCH EXPRESS ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRÅNSKRÄCKS. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖREDÖMLIGA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER. FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST; ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) MEN SOM ORSAKAS OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, VARE SIG I AVTAL, STRIKT ANSVAR, ELLER SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

—————————————–
AVC/H.264 Licensmeddelande för patentportfölj
—————————————–

Den binära formen av denna programvara distribueras av Cisco under AVC/H.264 Patent Portfolio License från MPEG LA, och omfattas av följande krav, som kan eller inte kan gälla för din användning av denna programvara:

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT AVC PATENTPORTFÖLJLICENS FÖR PERSONLIGT BRUK AV EN KONSUMENT ELLER ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DÄR DEN INTE FÅR ERSÄTTNING FÖR (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OCH/ELLER (II) AVCODE AVC-VIDEO SOM KODADES AV EN KONSUMENT SOM BEDRIVER PERSONLIG VERKSAMHET OCH/ELLER ERHÖLLS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Observera därför att innehållsleverantörer och programföretag som använder AVC/H.264 i sin tjänst kan behöva erhålla en separat användningslicens från MPEG LA, kallad "b) underlicenser" i SAMMANFATTNINGEN AV AVC/H.264 LICENSVILLKOR från MPEG LA som finns på http://www.openh264.org/mpegla

———————————————
VILLKOR FÖR licens för AVC/H.264 Patentportfölj
———————————————

Dessutom licensieras den överlåtna överlåtelsebinären för denna programvara cisco licens enligt Ciscos licens från MPEG LA endast om följande villkor är uppfyllda:

1. Den cisco-medföljande binärfilen laddas ned separat till en slutanvändares enhet och inte integreras i eller kombineras med programvara från tredje part innan den laddas ned till slutanvändarens enhet.

2. Slutanvändaren måste ha möjlighet att kontrollera (t.ex. för att möjliggöra, inaktivera eller återaktivera) användningen av den cisco-tillhandahållna binära;

3. Programvara från tredje part, på den plats där slutanvändare kan styra användningen av den binära Cisco-medföljande, måste visa följande text:

"OpenH264 Video Codec tillhandahålls av Cisco Systems, Inc."

4. All programvara från tredje part som använder sig av den cisco-tillhandahållna binärfilen måste återge all ovanstående text, liksom detta sista villkor, i licensavtalet och/eller på en annan plats där licensinformation ska presenteras för slutanvändaren.