LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN GARANTIECLAUSULE

Dit is een juridisch bindend contract tussen u, de eindgebruiker, en Blueberry Software Ltd.

BLUEBERRY SOFTWARE LTD (Blueberry" " of "LICENSOR") LICENST DE GEBRUIKEREN SOFTWARE AAN U ("GEBRUIKER" of "LICENSEE") ALLEEN OP DE VOORWAARDEN DAT U ALLE VOORWAARDEN TOEGEKOMT die in deze LICENTIE-OVEREENKOMST zijn vastgelegd. LEES DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PAKKET OPENT OF DE SOFTWARE INSTALLEERT, AANGEZIEN HET OPENEN VAN HET PAKKET OF HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE
AANGEEFT DAT U ERMEE INSTEMT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, DAN BLUEBERRY BENT U NIET BEREID OM DE SOFTWARE AAN U IN LICENTIE TE GEVEN, IN WELK GEVAL U HET VOLLEDIGE PRODUCT MET AANKOOPBEWIJS BINNEN 30 DAGEN NA AANKOOP MOET TERUGSTUREN NAAR DE LICENTIEGEVER OF DE DEALER VAN WIE HET GEKOCHT IS, EN UW GELD ZAL WORDEN TERUGGESTORT.

 

EVALUATIEVERSIE

FlashBack Professional Edition is geen gratis software. Blueberry geeft u het recht om deze software voor evaluatiedoeleinden gratis te gebruiken gedurende een periode van 10 dagen na installatie. Na deze periode van 10 dagen zal de software in een gereduceerde functionaliteitsmodus draaien. Om de software na deze periode van 10 dagen met verbeterde functionaliteit te kunnen blijven gebruiken, dient u een licentiesleutel aan te schaffen.

De evaluatieversie van de FlashBack Professional Edition mag vrij worden verspreid onder de voorwaarden van deze overeenkomst. Zij mag niet in een andere vorm worden verspreid. U mag geen donaties of betaling vragen voor kopieën van de evaluatiesoftware die u verspreidt. Het is specifiek verboden om sleutels te verspreiden die u van Blueberry Software Ltd. hebt verkregen.

Films gemaakt door de evaluatieversie van FlashBack mogen niet worden gebruikt door een bedrijf of organisatie.

 

LICENTIE EN GARANTIE

De software die bij deze licentie wordt geleverd is het eigendom van Blueberry of de licentiegevers, en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Hoewel Blueberry u te allen tijde eigenaar bent van de Software, heeft u bepaalde rechten om de Software te gebruiken na aanvaarding van deze licentie. Behoudens eventuele wijzigingen door een addendum dat bij deze licentie kan worden gevoegd of eraan kan worden toegevoegd, zijn uw rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van deze Software als volgt:

1. FlashBack wordt per computer gelicentieerd. U mag alleen het gespecificeerde aantal computers toestaan om de Software en documentatie te gebruiken, zoals aangegeven als "Hoeveelheid" of "Aantal Licenties" op de factuur, offerte of elektronische bevestiging uitgegeven door Blueberry of 2Checkout, onze geautoriseerde wederverkoper. Indien u een sitelicentie heeft aangeschaft, verwijzen wij u naar het onderstaande gedeelte.

2. 2. Na schriftelijke kennisgeving aan Blueberry, mag u de Software op permanente basis overdragen aan een andere persoon of entiteit, op voorwaarde dat u geen kopieën van de Software behoudt en de cessionaris akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst;

3. FlashBack wordt per versie gelicentieerd. Een aangeschafte licentie geeft uitsluitend recht op het gebruik van een specifieke versie van FlashBack . De aangeschafte versie staat vermeld op de factuur, offerte of elektronische bevestiging van Blueberry of 2Checkout, onze geautoriseerde wederverkoper.

4. de FlashBack vergunningen zijn geldig voor onbepaalde tijd. Uitzondering hierop zijn de jaarlijks vernieuwde site-licenties.

Dat mag je niet:

1. 1. De Software of de documentatie ervan huren, leasen, distribueren, in licentie geven of op andere wijze overdragen aan een andere partij. 2. De licentiehouder mag een redelijk aantal reservekopieën maken, uitsluitend voor archiveringsdoeleinden. De Software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen en ander eigendomsmateriaal. Als de Licentiehouder het recht heeft om de Software voor meerdere gebruikers te dupliceren, dan moet de Licentiehouder de auteursrechtvermeldingen en andere eigendomslegendes die op de originele kopie van de Software stonden, op al deze kopieën van de Software reproduceren; of

2. 2. Decompileren, reverse-engineeren, demonteren, proberen de broncode van de Software te achterhalen of de Software op een andere manier te herleiden tot een door mensen waarneembare vorm, of de Software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te netwerken of afgeleide werken te maken op basis van de Software of de documentatie, noch enige andere partij toestaan om dit te doen.

3. 3. Niettegenstaande alles wat hierin is opgenomen, gaat de Licentiehouder ermee akkoord dat, indien de Software rechtmatig is verworven buiten de Verenigde Staten binnen een rechtsgebied dat lid is van de Europese Unie dat onderworpen is aan de EEG-Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, hij binnen dat rechtsgebied niet zal proberen de Software te reverse-engineeren of te decompileren in een andere computertaal, behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek bepaald in de EEG-Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, en hij zal niet toestaan dat een partij namens de Licentiehouder probeert de Software te reverse-engineeren of te decompileren in een andere computertaal. Alle informatie die wordt verkregen tijdens dergelijke wettige reverse-engineering en/of decompilatieactiviteiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, logica, algoritmen en processen van de Software, zal worden beschouwd als de vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie van Blueberry of de Licentiegevers. De licentiehouder zal geen kopieën maken van de softwaredocumentatie waarop auteursrechten rusten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiehouder, op Blueberry voorwaarde dat hij voor elektronische transacties één (1) hard copy van deze documentatie mag maken voor elke gebruiker.

 

Site Licenties

Als u een sitelicentie heeft aangeschaftBlueberry, kan deze worden gebruikt op de locaties en door de medewerkers die tussen de gelicentieerde organisatie en Blueberry op het moment van aankoop zijn overeengekomen.

 

Onderwijs licenties

Om in aanmerking te komen voor een onderwijskorting of om gebruik te maken van een onderwijslicentie moet u een "Qualified Educational User" zijn. Voor kwalificatiegerelateerde vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling voor details over de specifieke programma's die betrekking hebben op het product dat u koopt.

 

Gebruik van films gemaakt door FlashBack

U hebt de volledige rechten op de films die u met FlashBack Professional Edition maakt en kunt deze gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wees u er echter van bewust dat u de voorwaarden van de licentie breekt als films die zijn gemaakt met de proefversie van FlashBack Professional Edition worden gebruikt door een bedrijf of organisatie.

Als wij van mening zijn dat de voorwaarden van de licentie op deze manier worden geschonden, kunnen wij ondersteuning via e-mail achterwege laten.

 

Gegevensbescherming

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de FlashBack Professional Edition niet wordt gebruikt op een manier die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan vormen.

 

Technische ondersteuning

Blueberry biedt gratis standaard technische ondersteuning voor alle gebruikers van FlashBack Pro, inclusief toegang tot de FAQ en artikelen op onze website en ondersteuning per e-mail. Blueberry is niet verplicht om technische ondersteuning te bieden aan gebruikers van FlashBack Express buiten de toegang tot de FAQ en artikelen op onze website.

Blueberry biedt Premium ondersteuning / Onderhoud Plan voor een extra vergoeding, jaarlijks te betalen. Premium ondersteuning / Onderhoud Plan omvat prioriteit e-mail ondersteuning en telefonische ondersteuning. Site licentie klanten moeten gebruikers aanwijzen als contactpunt met het Blueberry support team.

Blueberry kan technische informatie die u verstrekt gebruiken Blueberry voor Blueberryproductondersteuning, ontwikkeling en andere zakelijke doeleinden. Blueberry zal dergelijke technische informatie niet gebruiken in een vorm die u persoonlijk identificeert.

 

Dertig dagen geldteruggarantie

Indien u de oorspronkelijke Licentiehouder van deze kopie van de Software bent en om welke reden dan ook niet tevreden bent, kunt u het volledige product, samen met uw ontvangstbewijs, gefrankeerd terugsturen naar Blueberry of naar een geautoriseerde dealer, voor een volledige terugbetaling op elk moment tijdens de periode van dertig dagen volgend op de levering van de Software aan u.

 

Exportwettelijke garanties

De Licentiehouder gaat ermee akkoord en verklaart dat noch de Software, noch enige andere technische gegevens ontvangen van Blueberry, zullen worden geëxporteerd buiten de Verenigde Staten, behalve zoals toegestaan en zoals toegestaan door de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. Als de Software rechtmatig is verkregen door de Licentiehouder buiten de Verenigde Staten, gaat de Licentiehouder ermee akkoord dat de Licentiehouder de Software, noch enige andere technische gegevens ontvangen van Blueberry, noch het directe product daarvan, opnieuw zal exporteren, behalve zoals toegestaan door de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten en de wet- en regelgeving van het rechtsgebied waarin de Licentiehouder de Software heeft verkregen. De Software mag niet worden geëxporteerd naar een van de volgende partijen: Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië.

 

Beëindiging

Deze licentie is van kracht tot aan de beëindiging ervan. De licentiehouder kan deze licentie te allen tijde beëindigen door alle kopieën van de software en de bijbehorende documentatie te vernietigen. Deze licentie wordt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd Blueberry indien de licentiehouder zich niet houdt aan enige bepaling van deze licentie. Bij beëindiging moet de Licentiehouder alle kopieën van de Software en de bijbehorende documentatie vernietigen en het verdere gebruik van de Software staken en stopzetten.

 

Beperkte garantie

Blueberry garandeert dat de media waarop de Software wordt verspreid vrij zijn van gebreken en dat de Software gedurende een periode van dertig (30) dagen na aankoop substantieel zal presteren zoals beschreven in de documentatie. Uw enige verhaal in het geval van een inbreuk op deze garantie is datBlueberry , naar keuze, de defecte media Blueberry binnen de garantieperiode worden vervangen of dat het geld dat u voor de software hebt betaald, wordt terugbetaald.Blueberry

DE BOVENSTAANDE GARANTIE IS EXCLUSIEF EN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, AL EXPRESS DAN NIET IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT VERSCHILLEN.

 

Afwijzing van schade

ONGEACHT OF EEN IN DIT DOCUMENT BESCHREVEN RECHTSMIDDEL HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN NIET BEREIKT, ZAL BLUEBERRY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST OF VERLOREN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BLUEBERRY U OP DE HOOGTE BENT GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN HET GEVAL VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE ZAL BLUEBERRY'S AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER BEDRAGEN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE. IN GEVAL VAN DIRECTE SCHADE ZAL BLUEBERRY'S AANSPRAKELIJKHEID NIET MEER BEDRAGEN DAN TWEE (2) KEER DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE.

SOMMIGE STATEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN GEEN GEVAL ZAL BLUEBERRYDE AANSPRAKELIJKHEID MEER DAN TWEE (2) KEER DE AANKOOPPRIJS VAN DE SOFTWARE BEDRAGEN.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen zijn van toepassing, ongeacht of u de Software accepteert.

 

Beperkte rechten van de Amerikaanse overheid

DISTRIBUTIE AAN DE AMERIKAANSE OVERHEID. Deze Software is commerciële software die uitsluitend op particuliere kosten is ontwikkeld. Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking door civiele instanties van de Amerikaanse overheid geschiedt in overeenstemming met subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software-Restricted Rights-clausule in 48 CFR 52.227-19. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door Defensie-instanties is uitsluitend onderworpen aan de voorwaarden van deze softwarelicentieovereenkomst overeenkomstig DFARS 227.7202. Contractant/fabrikant van
the Software is Blueberry Software Ltd, 203 Scott House, The Custard Factory, Gibb Street, Birmingham, B9 4AA, UK.

 

Algemeen

Deze overeenkomst wordt beheerst door, en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, de wetten van Engeland en Wales. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een licentie addendum dat bij deze licentie kan worden gevoegd of eraan kan worden toegevoegd. Als u vragen hebt over deze overeenkomst of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met Blueberry , kunt u schrijven naar: Blueberry Software Ltd, 203 Scott House, The Custard Factory, Gibb Street, Birmingham, B9 4AA, Verenigd Koninkrijk.

——————————————————-
About The Cisco-Provided Binary of OpenH264 Video Codec
——————————————————-

Cisco levert dit programma onder de voorwaarden van de BSD-licentie.

Bovendien wordt deze binaire optie gelicentieerd onder Cisco's AVC/H.264 Patent Portfolio License van MPEG LA, zonder kosten voor u, mits wordt voldaan aan de vereisten en voorwaarden die hieronder in de AVC/H.264 Patent Portfolio secties worden vermeld.

Zoals bij alle AVC/H.264 codecs kunt u ook uw eigen patentlicentie krijgen van MPEG LA of van de individuele patenthouders, of op eigen risico handelen. Uw rechten van Cisco onder de BSD-licentie worden door deze keuze niet beïnvloed.

Voor meer informatie over de OpenH264 binaire licentie, zie de OpenH264 FAQ op http://www.openh264.org/faq.html#binary.

Een overeenkomstige broncode voor dit binaire programma is beschikbaar onder dezelfde BSD-voorwaarden, die te vinden zijn op http://www.openh264.org.

----
BSD-licentie
----

Copyright © 2014 Cisco Systems, Inc.

Alle rechten voorbehouden.

Herverdeling en gebruik in bron- en binaire vormen, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. 1. Herverdeling van de broncode moet de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer behouden.

2. 2. Herverdeling in binaire vorm moet de bovenstaande auteursrechtvermelding, deze lijst van voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd, reproduceren.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEURSRECHTHOUDERS EN MEDEWERKERS "AS IS" EN ALLE EXPRESS OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE MEDEWERKERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING), HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.

---------------
AVC/H.264 Patent Portfolio License Notice
-------------------------------------------

De binaire vorm van deze Software wordt door Cisco gedistribueerd onder de AVC/H.264 Patent Portfolio License van MPEG LA en is onderworpen aan de volgende vereisten, die al dan niet van toepassing zijn op uw gebruik van deze software:

DIT PRODUCT IS LICENTIEVERLICHT IN DE PORTFOLIO LICENTIE VAN HET PERSONEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF ANDERE GEBRUIKEN IN WAARVAN HET GEBRUIK NIET OPNAMEWERKT AAN i) ENCODEVIDEO IN HET COMPLIANCEZOEK DE AVC STANDAARD ("AVC VIDEO") EN/OF (ii) DECODE AVC VIDEO DAT WAS GESLOTEN DOOR EEN CONSUMENT IN EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF WAS GESLOTEN DOOR EEN VIDEO VIDEO BELICHTINGEN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE .

Daarom wordt u erop gewezen dat aanbieders van inhoud en omroepen die AVC/H.264 in hun dienst gebruiken, mogelijk een afzonderlijke gebruikslicentie van MPEG LA moeten verkrijgen, die in de samenvatting van AVC/H.264 LICENSE TERMS van MPEG LA wordt aangeduid als "(b) sublicenties" en die te vinden is op http://www.openh264.org/mpegla.

----------------
AVC/H.264 Octrooilicentievoorwaarden
----------------------------------

Bovendien wordt de door Cisco geleverde binaire versie van deze Software alleen onder Cisco's licentie van MPEG LA gelicentieerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. 1. De door Cisco geleverde binary wordt afzonderlijk gedownload naar het apparaat van een eindgebruiker en is niet geïntegreerd in of gecombineerd met software van derden voordat het naar het apparaat van de eindgebruiker wordt gedownload;

2. 2. De eindgebruiker moet de mogelijkheid hebben om het gebruik van de door Cisco geleverde binaire bestanden te controleren (bijvoorbeeld in te schakelen, uit te schakelen of opnieuw in te schakelen);

3. 3. Software van derden, op de locatie waar eindgebruikers het gebruik van de door Cisco geleverde binary kunnen controleren, moet de volgende tekst weergeven:

"OpenH264 Videocodec geleverd door Cisco Systems, Inc."

4. 4. Alle software van derden die gebruik maakt van de door Cisco geleverde binaire bestanden, moet alle bovenstaande tekst, evenals deze laatste voorwaarde, reproduceren in de EULA en/of op een andere locatie waar de licentie-informatie aan de eindgebruiker moet worden gepresenteerd.